انتقال TPV/SHEV به ویزاهای دائمی

گفتگو با رادیو SBC

دولت استرالیا دارندگان ویزاهای Temporary Protection (محافظت موقت) (TPV) زیر گروه 785 و Safe Haven Enterprise (طرح پناهگاه امن) (SHEV) زیر گروه 790 را واجد شرایط برای درخواست ویزای دائم کرده است.

واجد شرایط بودن

اگر دارنده ویزای Temporary Protection (محافظت موقت) (TPV) زیر گروه 785 یا Safe Haven Enterprise (طرح پناهگاه امن) (SHEV) زیر گروه790 هستید یا قبل از14 فوریه 2023 درخواست ارائه داده اید، ممکن است برای ویزای دائمی Resolution of Status (حل و فصل موقعیت) زیر گروه 851(RoS) واجد شرایط باشید.

اگر تعهدات محافظتی را بکار نمی گیرید، منتظر نتایج شایستگی ها یا تجدید نظر قضایی نیستید، و تمامی راه های ماندن در استرالیا را امتحان کرده اید، انتظار می رود که داوطلبانه استرالیا را ترک کنید و ممکن است برای ترک استرالیا کمک در اختیارتان قرار بگیرد.

سفر غیر قانونی به استرالیا

دولت به عملیات مرزهای مستقل (Operation Sovereign Borders) متعهد است. سیاست های محافظتی مرزی استرالیا تغییر نکرده و نخواهد کرد. هر فردی که سعی کند به طور غیر قانونی به استرالیا سفر کند، به طور دائمی در اینجا اسکان نخواهد یافت.

هر کسی که سعی کند بدون ویزایی معتبر با قایق به استرالیا سفر کند یا: · به مبدا سفرش بازگردانده می شود؛
· به کشورش بازگردانده می شود، یا · به کشور پردازش منطقه ای جهت ارزیابی ادعاهای محافظتش انتقال می یابد.

هدف سیاست های شدید مرزهای استرالیا، محافظت از مرزهای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان و بازداشتن افراد از امتحان کردن سفرهای خطرناک با قایق به آن سوی اقیانوس است.

نحوه درخواست برای ویزای RoS

متقاضیان با ویزای TPV/SHEV کنونی و آتی

اگر در حال حاضر درخواست TPV/SHEV یا درخواست TPV/SHEV آتی نزد وزارت دارید، نیازی نیست که هیچ کاری انجام بدهید. درخواست فعلی تان به درخواست برای ویزای RoS تبدیل خواهد شد. اگر نیازی به هر اطلاعات بیشتری باشد، وزارت با شما تماس می گیرد.

دارندگان ویزای TPV/SHEV (بدون درخواست TPV/SHEV آتی موجود نزد وزارت)

در ابتدا، وزارت یک گروه خاصی از دارندگان ویزای TPV/SHEV را دعوت می کند تا برای ویزای RoS درخواست بدهند. این گروه شامل دارندگان ویزای TPV/SHEV می شود که به زودی منقضی می شود (برای جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید).

تمامی سایر دارندگان ویزای TPV/SHEV می توانند از اواخر مارس 2023 به صورت آنلاین درخواست بدهند.

شما می توانید با پاسخ دادن به درخواست های وزارت برای اطلاعات در بازه های زمانی مشخص شده، به پیشروی درخواست ویزای RoS تان کمک کنید. تغییر در شرایط یا مشخصات تماس تان را در اسرع وقت به وزارت بگویید

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/c ontact-details

اگر شرایط خاص یا منحصر بفردی دارید و نیازمند حمایت هستید، با متخصص پناهنده اجتماعی و ارائه کننده خدمات قانونی مهاجرت در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید (به فهرست ارائه کنندگان خدمات در پایین مراجعه کنید).

بیشتر حجم پرونده ها در طی 12 ماه از آغاز پرونده پردازش خواهد شد.

خدمات و امتیازات برای دارندگان ویزای RoS

افرادی که ویزای RoS دائمی به آنها اعطا می شود، همان حقوق و امتیازات افراد با ویزای دائمی را خواهند داشت. این شامل نداشتن زمان انتظار و واجد شرایط بودن آنی برای این موارد را می شود:

،)www.servicesaustralia.gov.au( تمامی پرداختی های تامین اجتماعی   طرح بیمه ملی معلولیت (www.ndis.gov.au) و .)www.studyassist.gov.au( کمک تحصیلات عالی 

دارندگان ویزای RoS واجد شرایط خواهند بود تا:  پس از برآوردن الزامات اقامتی و سایر الزامات، شهروند استرالیایی شوند.  تحت گروه ویزای خانوادگی در برنامه مهاجرت، اسپانسر خانواده برای آمدن به استرالیا شوند.

اسپانسرها یا پیشنهاد دهندگانی که از طریق دریایی وغیر مجاز وارد استرالیا شده اند(UMA)، دیگر کمترین ارجحیت را در پردازش گروه ویزای خانوادگی در برنامه مهاجرت دریافت نمی کنند.

دارندگان ویزایRoS همچنان به مدیکروحمایت رایگان متخصص سلامت روانی ازطریق برنامه کمک برای بازماندگان شکنجه و تروما (Program of Assistance for Survivors of Torture and Trauma) دسترسی خواهند داشت

Source: Department of Home Affairs

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟