Category

جدیدترین اخبار مهاجرتی در استرالیا
دولت استرالیا دارندگان ویزاهای Temporary Protection (محافظت موقت) (TPV) زیر گروه 785 و Safe Haven Enterprise (طرح پناهگاه امن) (SHEV) زیر گروه 790 را واجد شرایط برای درخواست ویزای دائم کرده است.
Read More