گفتگو با رادیو نشاط

تقسیم اموال و مهریه ایران | Immigration Law | Family Law | Commercial Law | Aria Lawyers Pty Ltd

موضوع برنامه: تقسیم اموال و مهریه ایران

  • در استرالیا دارایی ها چطور تقسیم می‌‌شود؟
  •  آیا می‌شود در استرالیا تکلیف مهریه حل شود؟
  •  در هنگام تقسیم اموال چه دارایی هایی در نظر گرفته می‌شود؟
  • دارایی‌های ایران در استرالیا محاسبه می‌شود؟
  • آیا دارایی قبل از ازدواج حساب می‌شود؟
  • در ازدواج کوتاه مدت دارایی چطور تقسیم می‌شود؟

آیا به دنبال کسی هستید که کمک کند؟